pranichealingfinland_015


ARHATIC JOGA ÄR DEN DELEN AV PRANIC HEALING SOM RIKTAR SIG PÅ ANDLIG UTVECKLING

”Arhatic” kommer från ordet ”arhat”, dvs person som har högt utvecklad andlig fallenhet, noggrann intuition, rena känslor och som i sitt liv och i sina handlingar är starkt delaktig av förverkligandet av den stora gudomliga planen för mänskligheten.

Arhatic joga är intelligensens, viljans, kraftens och kärlekens andliga stig. Den ger inblick i djup energi-anatomi och ger möjligheten till stora framsteg i andliga utveckling. Den står för modern kunskap, som baserar sig på kraftiga, forntida tibetanska, kinesiska och indiska kunskaper om chakra-aktivering och -balansering samt väckandet av kundalini-energin på ett tryggt sätt.

Arhatic joga är en väl utvecklad teknik för människor på den andliga stigen, och där förenas former av olika jogan. Inom Arhatic joga kan man således lära sig kraften i sju olika jogaformer:
Raja joga, Karma joga, Kundalini joga, Jnana joga, Bhakti joga, Mantra joga och den enklare Hatha joga.

Arhatic joga är meditation, andningsövningar, olika slags energiövningar och djupgående teori om energier i människan och omvärlden. Till Athatic joga hör dock inte likadan fysisk träning som till andra joga grenar.

Det finns en förberedande kurs för Arhatic joga ( Arhatic Yoga Preparatory level), där man koncentrerar sig på att rensa förutom den fysiska kroppen, även de eteriska-, astrala och mentala kropparna. Först därefter kan chakran och kundalinienergin aktiveras. Det är grunden för den ”gyllene energikropp”, som är målet för många på den andliga stigen.

På den förberedande Arhatic joga kursen får du lära dig:

  • Att upplösa negativ känsloenergi och tankeformer, så att själsenergin lättare kan styra astral- och mentalkroppen.
  • Att stärka din dragningskraft, din förmåga att heala, sexualenergin mm , vilket sker då auran och chakran blir större och energin i dem ökar.
  • En speciell cirkulationsmeditation, där själsenergin rör sig i kroppen och får gammal dålig energi, negativa tankemodeller och känslor att upplösas och försvinna ur kroppen.
  • Att känna igen olika former av kundalinisyndrom samt korrigerande åtgärder. Symptom på kundalinisyndrom är bl.a långvarig feber, sömnlöshet, hallucinationer, tvångsrörelser, obehärskad könsdrift, problem i mänskliga relationer, likgiltighet, ekonomiska problem. Sådant kan uppstå om ens negativa karma snabbt materialiseras . De här problemen kan elimineras eller lindras om eterkroppen, astralkroppen och mentalkroppen är tillräckligt rena för att aktiveras.

För att kunna delta i denna förberedande kurs för Arhatic Yoga måste ska du ha gjort Pranic Healing nivå 3 kursen, eller alternativt kursen om färgenergier (nivå 2) och kursen om själskontakt.

Tidpunkten för följande förberedande Arhatic Yoga -kurs får du via websidan eller genom att kontakta hannele@pranica.fi